Danh sách đóng góp:

Qúy vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng một tuần kể từ khi chúng tôi nhận được.
1 VP cac CTKHCNQG 130.000.000 đ
2 Pham Trung Dung 50.000 đ
3 Huynh Thi Truc Ly 500.000 đ
4 Phan Thi Cam Tu 500.000 đ
5 Do Thi Thanh Thao 1.000.000 đ
6 Tran Hai An 200.000 đ
7 Chung Gia Bao 100.000 đ
8 My Linh 200.000 đ
9 Nguyen Kim Dieu Huong 200.000 đ
10 An danh 500.000 đ
11 Vu Tuan Anh 568.989 đ
12 Nguyen Thanh Binh Huong 500.000 đ
13 Nguyen Giang Chau 300.000 đ
14 Nguyen Ngoc Thiep 1.000.000 đ
15 Ha The Vu 2.000.000 đ
16 Nga 200.000 đ
17 Nguyen Thi Hau 5.000.000 đ
18 Le Ngo Thuy Hang 600.000 đ
19 An danh 200.000 đ
20 Nguyen Huu Hiep 200.000 đ
21 Le Yen Xuan 500.000 đ
22 Nguyen Thi Thu Giang 500.000 đ