Danh sách đóng góp:

Qúy vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ. Mọi đóng góp dù lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng một tuần kể từ khi chúng tôi nhận được.
1 Chau Thi Le Duyen 100.000 đ
2 Truong Gia Binh 45.000.000 đ
3 Dinh Viet Vu 1.000.000 đ
4 Ngo Huyen Trang 200.000 đ
5 An danh 200.000 đ
6 An danh 200.000 đ
7 Ha Mai My Minh 100.000 đ